Brak produktów w koszyku.
Sklep
Zamknij

Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie
internetowym dostępnym pod adresem www.modernomeble.pl, prowadzonym przez
MODERNO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipie 28A, Łęka
Opatowska 63-645, NIP: 6192055252, REGON: 521020960. Kapitał zakładowy wynosi:
100.000. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto I Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000948469.

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem
naszego sklepu internetowego. Oferta naszego sklepu internetowego przeznaczona
jest wyłącznie dla Konsumentów.
Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z MODERNO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty
nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w
naszym sklepie mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka
zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach
dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z
dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu
składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk
potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty
znajdujące się w koszyku.

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo automatycznie wygenerowaną przez
system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia.
Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i
zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy
zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co
następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu
zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia
zostaje zawarta umowa sprzedaży.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące
zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje
dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin
udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w
sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

4. Dostawa produktów

Do wskazanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione
produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach
przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego
sklepu.

Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Moderno
Meble, Kolonia Bolesławiec-Chróścin 34, 98-430 Bolesławiec, w godzinach od 7:00 do
16:00

5. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:
Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności
internetowych.
Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W
przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy
Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie
pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.
Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o
zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych
rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w
trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce
informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z
informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do
odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty
ceny sprzedaży.

8. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko
przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione
produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie
transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u
doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub
nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw
(opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie
stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika
lub ubezpieczyciela transportu.

9. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru
z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o
prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy
lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny towaru albo odstąpić od umowy.
Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2
lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin
przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.
W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące
Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje można składać:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@modernomeble.pl
na piśmie na adres: MODERNO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Bolesławiec-Chróścin 34, 98-430 Bolesławiec
Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są
zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu
internetowego.
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od Pn do Pt w godzinach od
8:00 do 16:00

10. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania
asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia
multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci
Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie
możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy
zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z
aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie
wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.
Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej
możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego
sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za
pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji
dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu
sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia
nieprawidłowości.

11. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops” dostępnym
pod niniejszym linkiem.

12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów
konsumenckich”.
Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do
internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR).
Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi
Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów
wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług.
Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania
sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu
(Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych
praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego
Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą
zawsze ustawowe regulacje.