Brak produktów w koszyku.
Sklep
Zamknij

Reklamacje i zwroty

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(MODERNO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Lipie 28 A, 63-
645 Łęka Opatowska, Polska, reklamacje@modernomeble.pl, telefon: 787408263 o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z
wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat
w związku z tym zwrotem.
Odbierzemy towar. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu
towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 249
PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu
do:
Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.
Umów, w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
– Adresat MODERNO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Lipie
28 A, Łęka Opatowska, Polska, reklamacje@modernomeble.pl.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących towarów(*)
umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić